Poteins 10% OFF Code: BIALKO

Regulamin Programu Promotorskiego

§ 1. Zasady Programu.

1. Program promotorski organizowany jest przez: BODYPAK Sp. z o.o., adres siedziby: 91-336 Łódź, ul. Rumuńska 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000743365, NIP: 5272860222, REGON: 380937270.

2. Promotorem może być pełnoletnia osoba fizyczna, prowadząca sportowy tryb życia posiadająca konto w serwisie/stronie internetowej: www.bodypak.pl.

3. W celu uzyskania statusu Promotora należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod adresem: https://www.bodypak.pl/pl/bodypak-society-2-0. Uzyskanie statusu Promotora uzależnione jest od akceptacji przez Organizatora. Decyzja administratora nie wymaga uzasadnienia.

4. Osoba, o której mowa w pkt 2-3 powyżej uzyskuje status Promotora na czas trwania programu promotorskiego, chyba, że organizator zdecyduje inaczej. Decyzja administratora nie wymaga uzasadnienia.

5. Z chwilą uzyskania statusu Promotora, Promotor zobowiązuje się do aktywnego działania w celu propagowania marki BODYPAK, 6PAK, SPORT DEFINITION i innych marek Organizatora, a w szczególności Promotor zobowiązany jest do:
 5.1. pozyskiwania odbiorców i klientów
 5.2. aktywnych działań na swoich kanałach Social Media,
 5.3. uczestnictwa w społeczności Bodypaka (mile widziane jest, aby Promotor pokazywał swoje działania i prężnie komentował działania innych na Grupie Bodypaka na portalu Facebook),
 5.4. kierowania się w swoich działaniach pozytywnym nastawieniem,
 5.5. przedstawienia warunków działania programu promotorskiego swoim odbiorcom w sposób rzetelny i zrozumiały,
 5.6. wyrażania swoich myśli w sposób kulturalny, możliwie obiektywny, unikając przy tym obrażania osób trzecich oraz naruszania dóbr osobistych.

6. W celu pozyskiwania odbiorców i klientów, Promotor otrzymuje od Organizatora informacje o kodach rabatowych do przekazania osobom trzecim, które przy swoich zamówieniach, przy użyciu kodów rabatowych, otrzymują rabat cenowy: 10% na marki własne (6PAK, SPORT DEFINITION, ESSENCE, TREC, FORMOTIVA) oraz 8% na pozostałe marki. Kody rabatowe uprawniają do ich wielorazowego użytku.

7. Promotor otrzymuje prowizję za zrealizowane zamówienia przy użyciu jego kodów rabatowych, odpowiednio: 7% dla marek własnych, oraz 5% dla pozostałych marek, przy czym prowizja ta ma postać punktów lojalnościowych, którymi zasilone zostaje konto promotorskie.

8. Uzyskane punkty lojalnościowe, Promotor może wymienić na voucher w sklepie internetowym www.bodypak.pl.

9. Promotor nie jest uprawniony do jakiejkolwiek innej formy prowizji lub wynagrodzenia. W szczególności promotorowi nie przysługują żadne roszczenia pieniężne względem Organizatora.

10. Promotor nie może wpisywać (udostępniać) swojego kodu w komentarzach na Facebooku pod postami marki Bodypak oraz na innych polach komunikacji i w innych social mediach prowadzonych przez Organizatora.

11. Promotor oznaczając posty na profilu Instagram jako: #bodypak, automatycznie wyraża zgodę na wykorzystanie takiego postu w social mediach prowadzonych przez Organizatora.

12. Rabat uzyskany za pośrednictwem Kodu rabatowego Promotora, nie łączy się z innymi promocjami.

13. Organizator zastrzega sobie prawo, aby w wybranych przypadkach, a w szczególności w przypadku prowadzenia przez Promotora skutecznej promocji marek Organizatora, przyznać Promotorowi dodatkową nagrodę w postaci punktów lojalnościowych bądź fizycznych przedmiotów. Przyznanie nagrody zależy wyłącznie od uznania Organizatora.

14. Kontakt z organizatorem możliwy jest elektronicznie, za pośrednictwem adresu e- mail: promotor@bodypak.pl bądź pisemnie, na adres dla doręczeń: Bodypak Sp. z o.o., 32 - 500 Chrzanów, ul. Partyzantów 11D.

15. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest spółka: BODYPAK Sp. z o.o., adres siedziby: 91-336 Łódź, ul. Rumuńska 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000743365, NIP: 5272860222, REGON: 380937270.

§ 2. Dane osobowe.

1. Akceptując treść Regulaminu i biorąc udział w Programie Promotorskim Promotor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych Organizatorowi tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek, w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Programie oraz umożliwienia Organizatorowi realizację uprawnień, o których mowa w Regulaminie.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych dalej zwane Rozporządzeniem lub RODO) Organizator informuje Promotorów:
 2.1. w sprawie danych osobowych Uczestnik może się kontaktować z Martą Mrozik, adres email: ido@bodypak.pl,
 2.2. dane osobowe Promotora takie jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek, będą przetwarzane wyłącznie dla celów organizacji i realizowania Programu Promotorskiego, a także dla celów marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne niemniej niezbędne do celów wskazanych w niniejszym Regulaminie, w związku z dobrowolnym uczestnictwem Promotora w Programie Promotorskim, tj.:
 3.1. uczestnictwa w Programie, w tym kontaktowanie się z Promotorem w związku z realizacją Programu, (art. 6 ust 1lit. b) Rozporządzenia),
 3.2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 3.3. dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Programie (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia),
 3.4. archiwizowanie dokumentacji związanej z Programem tj. formularzy zgłoszeniowych, dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia),
 3.5. realizacji ciążących na Organizatorze obowiązków wynikających z przepisów prawa zwłaszcza podatkowego (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia),
 3.6. prowadzenia działań administracyjnych przez Organizatora, w tym do analiz, statystyk, raportowania wewnętrznego, (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia),
 3.7. do zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Organizatora na szkodę, (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. Organizator jako Administrator danych osobowych Promotora informuje, że przetwarzane dane w celach wskazanych powyżej, mogą być udostępniane innym podmiotom:
 4.1. podmiotom, z którymi Organizator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom świadczącym usługi takie jak: IT, kadrowo – płacowe, bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie,
 4.2. dane osobowe Promotora mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora jak też podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych bądź udzielonymi upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych,
 4.3. organom państwowym lub innym podmiotom, upoważnionych na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS, PIP).

5. Organizator jako Administrator danych osobowych Promotora informuje, że dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w Regulaminie powyżej, przy czym:
 5.1. dane podane przez Promotora w związku z uczestnictwem w Programie – do czasu przedawnienia roszczeń związanych z organizowanym Programem,
 5.2. dokumenty rozliczeniowe - do czasu upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych, chyba że odpowiednie przepisy stanowią inaczej,
 5.3. dokumenty związane z reklamacjami i skargami – do czas upływu okresu przedawnienia roszczeń z tym związanych,
 5.4. w celu prowadzenia działań marketingowych dane przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora lub do czasu wniesienia przez Promotora sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. Organizator jako Administrator danych osobowych Promotora informuje, że Promotorowi przysługują następujące prawa do:  
 6.1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia,
 6.2. usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia,
 6.3. przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia
 6.4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
 6.5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych Promotora odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia.

7. Promotor ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów Rozporządzenia.

8) dane osobowe Promotora nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9. Podane przez Promotora dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) r. o ochronie danych osobowych.


Porównaj produkty
0
Usuń z porównania
Ukryj
Wyczyść