11% ZNIŻKI NA WSZYSTKO*  KOD: PPL11

Zwrot TAX FREE dla podróżnych/turystów | TAX FREE for tourists / travellers | Tax Free for Турист


1. Kto może otrzymać zwrot VAT

1.1. Turysta mający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej ma prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT od zakupionego towaru.
1.2. Minimalna kwota wartości zakupów wraz z podatkiem VAT uprawniająca do otrzymania zwrotu podatku wynosi 200,00 PLN (rozp. Min.Fin. z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U.Nr 84 z 2004r poz.780)) .
1.3. Aby otrzymać zwrot podatku VAT towar musi zostać wywieziony poza obszar Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym i fakt ten musi zostać potwierdzony przez funkcjonariusza celnego.
1.4. Wywóz zakupionego towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar był zakupiony.

2. Zakupy w sklepie stacjonarnym

2.1. Poproś sprzedawcę o wystawienie formularza zwrotu podatku Tax Free For Travellers / Tourists (Tax Free).
2.2. Okaż sprzedawcy paszport i dokument tożsamości (jeśli posiadasz) potwierdzający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej.
2.3. Zadeklaruj formę zwrotu podatku: gotówka lub przelew (w przypadku wybrania zwrotu podatku przelewem podaj sprzedawcy pełne dane banku nazwa, adres, numer IBAN rachunku bankowego wraz z numerem SWIFT).

3. Zakupy w sklepie internetowym

3.1. Przy zamawianiu przez sklep www.bodypak.pl  proszę wpisać w polu "Uwagi" zamówienia prośbę o wystawienie dokumentu Tax Free.
3.2. Prześlij zdjęcie lub skan stron paszportu potwierdzających Twoje dane osobowe oraz adres zamieszkania na terytorium poza Unią Europejską.
3.3. Zadeklaruj formę zwrotu podatku: gotówka (jeśli zgłosisz się osobiście do siedziby naszej firmy Bodypak ul.Partyzantów11D Chrzanów 32-500) lub przelew (w przypadku wybrania zwrotu podatku przelewem podaj sprzedawcy pełne dane banku nazwa, adres, numer IBAN rachunku bankowego wraz z numerem SWIFT).
3.4. Towar zostanie wysłany na adres, pod którym aktualnie znajdujesz się na terytorium Polski. Po otrzymaniu przesyłki będziesz mógł wywieźć ją z terytorium Unii Europejskiej.
3.3. Nie ma możliwości wysłania zamówionego towaru poza granicę Polski wraz z formularzem Tax Free.

4. Urząd Celny

4.1. Gdy opuszczasz teren Unii Europejskiej okaż celnikowi zakupiony towar w stanie nienaruszonym wraz z formularzem Tax Free z załączonym paragonem oraz Twój dokument tożsamości.
4.2. BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA FORMULARZU Tax Free For Tourists OZNACZA BRAK MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA ZWROTU PODATKU.

5. Zwrot podatku VAT

5.1. Jeśli chcesz odebrać zwrot podatku w gotówce zgłoś się do naszej firmy mieszczącej się przy ul. Partyzantów 11D w Chrzanowie 32-500
5.2. Przekaż sprzedawcy zatwierdzony przez celnika dokument Tax Free For Tourists wraz z przypiętym do niego oryginalnym paragonem. Okaż sprzedawcy dokument tożsamości (paszport) w celu potwierdzenia zgodność danych z dokumentu z danymi zawartymi w formularzu Tax Free For Tourists.
5.3. Jeśli zadeklarowałeś zwrot podatku na rachunek bankowy możesz także przesłać dokument Tax Free For Tourists wraz z przypiętym do niego paragonem na adres: Bodypak ul. Partyzantów 11D Chrzanów 32-500
5.4. Zwrot na rachunek bankowy zostanie wykonany w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Bodypak dokumentu Tax Free For Tourists.
5.5. Zwrot podatku VAT jest dokonywany w złotych polskich. W przypadku zwrotu na konto bankowe, Bodypak nie bierze odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty za odebranie przelewu zagranicznego pobierane przez bank odbiorcy przelewu/klienta.
5.6. O zwrot podatku możesz ubiegać się w ciągu 10 miesięcy od daty wywiezienia towaru poza terytorium Unii Europejskiej.
5.7. Podstawowa stawka VAT w Polsce to 23%. Sprzedawca pobiera 3 % prowizji od wartości zwracanego podatku VAT.
5.8. Sprzedaż Tax Free jest rejestrowana w systemie Urzędu Celnego www.granica.gov.pl/TaxFree, w związku z tym dane zadeklarowane w dokumencie Tax Free podlegają weryfikacji na granicy.

Zasady zwrotu VAT podróżnym w Polsce reguluje ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – Dział XII, rozdział 6, art. 126-130 (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. Zm).

 


1. Who can claim VAT Refund?

1.1. Tourist who is a resident of countries outside of the European Union is eligible to VAT refund on purchased goods.
1.2. Minimum purchase amount, including VAT, entitling to obtain tax refund is PLN 200.00 (rozp. Min.Fin. z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U.Nr 84 z 2004r poz.780)).
1.3. In order to obtain VAT refund, goods must be taken outside the territory of the EU in original package in hand luggage, what must be confirmed by a customs officer.
1.4. The goods must be taken outside the territory of the European Union at the latest by the last day of the third month following the month in which goods have been purchased.2. (Tax free) Shopping in store

2.1. When doing shopping in store, ask the shop staff for issuing a Tax Free For Tourists Form.
2.2. Show to shop staff your passport or national ID card proving your residence outside the territory of The European Union.
2.3. Declare the way of a tax refund: cash or bank transfer (if you want to receive a tax refund by a bank transfer, give to a shop staff the full details of the bank: name of the bank, address, IBAN bank account number and SWIFT number).3. Ordering in on-line shop

3.1. When ordering in our on-line store at www.bodypak.pl  in section „Uwagi” (“Remarks”) enter your request for issuing a Tax Free Form.
3.2. Send us scan or photo pages of your passport containing your data and address outside of the EU.
3.3. Declare a method of obtaining a tax refund: cash in our shop or bank transfer (dont forget to give to a shop staff the full details of the bank: name of the bank, address, IBAN bank account number and SWIFT number).
3.4. Goods will be sent to the address where you located on Polish territory. When you receive the goods you will be able to export it out of the territory of the European Union.
3.5. Purchased goods together with Tax Free Form cannot be sent outside the territory of Poland.4. Customs Office

4.1. When leaving the territory of the EU, show purchased goods in original package together with the Tax Free form with the attached receipt, your passport or national ID card to a customs officer.
4.2. Remember: Absence of Customs Officer Stamp on the Tax free For Tourists Form means no possibility for tax refund.5. VAT Refund

5.1. If you want to collect a tax refund in cash, visit our store located in ul. Partyzantów 11D w Chrzanowie 32-500 Polska
5.2. Give to a shop staff the Tax Free For Tourist Form, together with attached original cash receipt, approved by a customs officer and show your ID – a shop staff will confirm conformity of data contained in the Tax Free For Tourist Form.
5.3. If you have requested a tax refund to the bank account, you also may send a Tax Free For Tourists Form together with the attached cash receipt to the address: Bodypak ul. Partyzantówa 11D Chrzanów 32-500 Polska.
5.4. Refund to the bank account will be made within 7 (seven) business days from the date of receipt of the Tax Free For Tourists Form by Bodypak.
5.5. VAT refund is made in Polish Zloty (PLN). In case of refund to the bank account Bodypak is not responsible for any extra charges for receiving foreign bank transfer charged by the bank of the recipient of the transfer / client.
5.6. You may claim for tax refund within 10 months from the date of taking goods outside the territory of the European Union.
5.7. The basic VAT rate in Poland is 23%. Seller charges 3% commission on the value of VAT returned.
5.8. Tax Free sale is being registered in dedicated customs IT system www.granica.gov.pl/TaxFree by shop. Declared data will be verified while crossing the border of UE.In Poland, rules concerning VAT refund for foreign travelers are regulated by the Act of 11 March 2004 on the tax on goods and services - Section XII, Chapter 6, Art. 126-130 (J. L. No. 54, item 535 as amended)
 

1. Кто может получить возврат НДС (VAT)

1.1. Tурист постоянно проживающий не на территории Европейского Союза имеет право получить возврат налога НДС за приобретенный товар.
1.2. Для получения возврата НДС минимальная сумма стоимости покупок вместе с налогом НДС должна составлять 200 злотых (rozp. Min.Fin. z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U.Nr 84 z 2004r poz.780)).
1.3. Чтобы получить возврат налога НДС товар должен быть вывезен за пределы Европейского Союза в неповрежденной упаковке, в личном багаже и этот факт должен быть подтвержден таможенником.
1.4. Вывезение приобретенного товара за пределы Европейского Союза должно наступить самое позднее в последний день третьего месяца, следующего после месяца, в котором товар был приобретен.

2. Приобретение в магазине

2.1. Когда приобретаете товар в магазине – попросите продавца заполнить формуляр возврата налога Tax Free For Tourists (Tax Free).
2.2. Предъявите продавцу документ, удостоверяющий вашу личность и постоянное место проживания за пределами Европейского Союза.
2.3. Выберите форму возврата налога: наличные или банковский перевод.
2.4. Если желаете получить возврат налога банковским переводом – укажите продавцу полные данные банка: название, адрес, IBAN номер банковского счета, включая номера SWIFT.

3. Заказ через интернет магазин и получение в магазине

3.1. Во время заказа через интернет магазин www.bodypak.pl  напишите в рубрике «Uwagi» («Замечания») просьбу выставить документ Tax Free.
3.2. Загрузить фото / скан страниц паспорта с вашими данными и адресом.
3.3. Выберите форму возврата налогов: наличные (если применить к нашей компании), или банковским переводом - eсли желаете получить возврат налога банковским переводом – укажите продавцу полные данные банка: название, адрес, IBAN номер банковского счета, включая номера SWIFT.
3.4. Товары будут присылать по адресу, где вы находитесь в Польше. После получения вы сможете экспортировать его из территории Европейского Союза.
3.5. Отсутствует возможность высылки заказанного товара за пределы Польши вместе с формуляром Tax Free.

4. Таможенная служба

4.1. Когда вы покидаете территорию Европейского Союза предъявите таможеннику приобретенный товар в неповрежденной упаковке, формуляр Tax Free с приложенным кассовым чеком, а также документ удостоверяющий вашу личность.
4.2. ОТСУТСТВИЕ ПЕЧАТИ ТАМОЖЕННИКА НА ФОРМУЛЯРЕ Tax Free For Tourists ОЗНАЧАЕТ ОТСУТСТВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗВРАТА НАЛОГА.

5. Возврат налога НДС (VAT)

5.1. Если Вы хотите получить возврат налога в отчете денежных назад к нам на ул. ul. Partyzantów 11D Chrzanów 32-500 Polska
5.2. Передайте продавцу подтвержденный таможенником документ Tax Free For Tourists вместе с подшитым к нему кассовым чеком, а также документ удостоверяющий вашу личность – продавец сверит правильность данных, указанных в формуляре Tax Free For Tourists.
5.3. Если вы выбрали возврат налога на банковский счет, вы можете также переслать документ Tax Free For Tourists вместе с подшитым к нему кассовым чеком на адрес:  Bodypak ul. Partyzantów 11D Chrzanów 32-500 , Польша.
5.4. Возврат на банковский счет будет произведен в течение 7 рабочих дней с момента получения компанией Bodypak документа Tax Free For Tourists.
5.5. Возврат налога НДС производится в польских злотых. В случае возврата на банковский счет, Bodypak не несет ответственности за возможные дополнительные оплаты за получение заграничного банковского перевода, взимаемые банком получателя перевода/клиента.
5.6. По поводу возврата налога можно обращаться в течение 10 месяцев после даты вывоза товара за пределы Европейского Союза.
5.7. Основная ставка НДС в Польше составляет 23%. Продавец взимает 3% провизию от размера возвращенного налога НДС.В Польше правила возврата туристам налога регулирует закон от 11 марта 2004 г. О налогах от товаров и услуг - Отдел XII, раздел 6, ст. 126-130 (Dz. U. № 54 поз. 535 с изм.)

 

Refund TAX FREE für Reisende / Touristen | TAX FREE für Touristen / Reise | Tax Free für Турист
1. Wer kann eine Rückerstattung der Mehrwertsteuer erhalten

1.1. Ein Tourist, der einen Wohnsitz außerhalb der Europäischen Union ist das Recht auf Rückerstattung der Mehrwertsteuer für gekaufte Ware berechtigt.
1.2. Der Mindestbetrag der Kaufwert, einschließlich der Mehrwertsteuer berechtigt, eine Steuerrückzahlung beträgt PLN 200,00 (Reg. Min.Fin. Vom 20. April 2004 (Dz.U.Nr 84 2004 poz.780)).
1.3. Um eine Erstattung der Mehrwertsteuer Waren zu erhalten muss außerhalb des intakten, persönliches Gepäck Europäischen Union exportiert werden, und dies muss von einem Zollbeamten bestätigt werden.
1.4. Die Exporte von Waren außerhalb der Europäischen Union erworben werden, müssen spätestens am letzten Tag des dritten Monats nach dem Monat, in dem die Ware gekauft wurde nehmen.

2. Einkaufs nach Vereinbarung möglich

2.1. Fragen Sie Ihren Händler über die Frage der Steuererklärung Tax Free Für Reisende / Touristen (Tax Free).
2.2. Zeige Händler Reisepass und Personalausweis (ein, wenn Sie) Bestätigung der ständigen Wohnsitz außerhalb der Europäischen Union.
2.3. Deklarieren Sie die Form einer Steuererstattung: Barzahlung oder Überweisung (wenn Sie eine Steuerrückerstattung Transfer Verkäufer vollständige Angaben von Name, Anschrift, Bankverbindung IBAN-Nummer der Bank, einschließlich des Bereichs SWIFT).

3. Einkaufs Online-Shop

3.1. Bei der Bestellung durch den Laden www.bodypak.pl Bitte geben Sie in das Feld "Bemerkungen" Bestellanfrage steuerfreier Dokument auszustellen.
3.2. Ein Bild hochladen oder scannen Seiten des Passes der Bestätigung Ihrer persönlichen Daten und die Adresse auf einem Gebiet außerhalb der Europäischen Union.
3.3. Deklarieren Sie die Form einer Steuererstattung: Bargeld (wenn Sie in Person gelten für unser Büro Bodypak ul.Partyzantów11D Chrzanów 32-500) oder der Übertragung (wenn Sie eine Steuerrückerstattung Transfer Verkäufer vollständige Angaben von der Bank Name, Adresse, IBAN Bankkonto zusammen mit der Anzahl SWIFT ).
3.4. Die Ware wird an die Adresse, wo Sie auf polnischem Gebiet befindet, gesendet werden. Nach Eingang Sie in der Lage, um es von der Europäischen Union zu exportieren.
3.3. Es ist nicht möglich, die bestellte Ware außerhalb der polnischen Grenze zusammen mit einem Formular Tax Free schicken.

4. Zoll

4.1. Wenn Sie die EU von einem Zollbeamten verlassen zeigen Sie Ihre gekauften Waren intakt zusammen mit der Tax Free Formular mit angeschlossenem Eingang und Ihren Personalausweis.
4.2. NO STAMP ON FORM Zöllner Tax Free Für Touristen ist das Unvermögen Steuererstattung.

5. Mehrwertsteuer-Rückerstattung

5.1. Wenn Sie möchten, um eine Steuererstattung in bar Bericht an unserer Gesellschaft am ul zu erhalten. 11D Guerilla in Chrzanów 32-500
5.2. Vorwärts Händler Dokument des Zöllners steuerfrei für Touristen mit geschnallt, seine Originalrechnung genehmigt. Zeige Händler Ausweis (Reisepass), um die Konsistenz der Daten aus einem Dokument mit den Daten in der Form von Steuerfrei für Touristen zu bestätigen.
5.3. Bodypak Straße: Wenn Sie Steuererstattung auf das Bankkonto angemeldet haben, können Sie auch ein Dokument steuerfrei für Touristen mit geschnallt zu seinem Eingang an die folgende Adresse zu laden. Partisan 11D 32-500 Chrzanów
5.4. Die Rendite auf das Bankkonto innerhalb von 7 Tagen ab dem Datum des Eingangs der Bodypak Dokument, Tax Free Für Touristen werden.
5.5. Mehrwertsteuer-Rückerstattung in Polnischen Zloty vorgenommen. Wenn Sie auf Ihr Bankkonto zurück, ist Bodypak für keine zusätzliche Gebühr für die Aufnahme ausländischer Transfer per Banküberweisung Empfänger / Kunden aufgeladen.
5.6. Steuererstattung Sie können innerhalb von 10 Monaten ab dem Datum der außerhalb der Europäischen Union ausgeführten Waren beantragen.
5.7. Der Grundsteuersatz in Polen beträgt 23%. Vendor eine Provision von 3% auf den Wert der zurückgegebenen Mehrwertsteuer.
5.8. Sales Tax Free ist im System www.granica.gov.pl/TaxFree Zollamt registriert, in Verbindung mit den Daten, die steuerfreie vorbehaltlich einer Überprüfung an der Grenze deklariert worden sein.

Kapitel XII, Kapitel 6, Kunst - Regeln der Mehrwertsteuer-Rückerstattung für Reisende in Polen wird durch das Gesetz vom 11. März 2004 über die Steuer auf Waren und Dienstleistungen geregelt. 126-130 (Dz. U. Nr 54 Artikel. 535, in der geänderten Fassung. CHG).Porównaj produkty
0
Usuń z porównania
Ukryj
Wyczyść