Regulamin promocji „Karta Lojalnościowa Bodypak”


1. Organizatorem „Programu Lojalnościowego” jest spółka BODYPAK Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie, adres siedziby: 32 – 500 Chrzanów, ul. Partyzantów 11D, KRS: 0000667930, NIP: 6282269471, REGON: 367236280 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Program Lojalnościowy obowiązuje w okresie od dnia 10 stycznia 2018 r. do odwołania. Termin zakończenia Programu Lojalnościowego zostanie ogłoszony przez Organizatora.

3. Program Lojalnościowy przeznaczony jest wyłącznie dla klientów (wyłącznie konsumentów) sklepów stacjonarnych (detalicznych), znajdujących się pod adresem:

  •     Chrzanów, ul. Trzebińska 60 („Bodypak Chrzanów”)
  •     Jaworzno, Galeria Galena, ul. Grunwaldzka 59 („Bodypak Jaworzno”)

4. Program dotyczy klientów detalicznych ww. sklepów stacjonarnych Organizatora dokonujących zakupów o jednorazowej wartości powyżej kwoty 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto. Dokonując zakupu (nabycia towarów) w okresie obowiązywania Programu Lojalnościowego o jednorazowej wartości powyżej kwoty 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto, Klient otrzyma 1 (słownie: jedną) naklejkę hologramową Bodypak oraz kartę lojalnościową do umieszczenia na niej zebranych naklejek, albo samą naklejkę, jeżeli Klient oświadczy, że otrzymał już uprzednio kartę lojalnościową.

5. Klient uprawniony jest do otrzymania w jednym dniu wyłącznie 1 (słownie: jednej) naklejki hologramowej Bodypak, niezależnie od wartości i ilości dokonanych zakupów. W szczególności dokonanie przez Klienta zakupów o wartości (za cenę) będącą wielokrotnością kwoty 100,00 zł brutto nie uprawnia Klienta do otrzymania większej ilości naklejek hologramowych Bodypak w danym dniu.

6. Klient, który w okresie obowiązywania Programu Lojalnościowego przekaże sprzedawcy (pracownikowi) jednego ze sklepów stacjonarnych Organizatora kartę lojalnościową zawierającą 10 naklejek hologramowych Bodypak otrzyma rabat o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych) na jednorazowe zakupy w ww. sklepach stacjonarnych Organizatora, do wykorzystania w okresie obowiązywania Programu Lojalnościowego (naklejki mogą też zostać umieszczone na więcej niż jednej karcie).

7. Warunkiem uwzględnienia rabatu przez Organizatora jest dokonanie przez Klienta zakupu w ww. sklepach stacjonarnych na kwotę (za cenę) minimum 101,00 zł (sto jeden złotych) brutto. Po uwzględnieniu rabatu do zapłaty pozostanie kwota (cena) pomniejszona o kwotę rabatu (tj. pomniejszona o kwotę 100,00 zł brutto).

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia (przyznania) rabatu, o którym mowa w niniejszym regulaminie, w przypadku przedstawienia przez Klienta naklejek uszkodzonych lub budzących wątpliwości co do ich autentyczności.

9. Niniejsza promocja nie dotyczy zamówień hurtowych jak również nie jest skierowana do przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

10. Przystąpienie i uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest dobrowolne.

11. Karta lojalnościowa nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą, jak też nie może być zbywana na rzecz osób trzecich, ani też wymieniona na pieniądze.

12. Klient nie jest uprawniony do żądania wymiany rabatu na środki pieniężne bądź rzeczy.

13. Organizator nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych osób przystępujących i uczestniczących w Programie Lojalnościowym.

14. W celu usunięcia wątpliwości Organizator informuje, że ceny detaliczne poszczególnych oferowanych przez niego produktów (towarów) mogą różnić się w poszczególnych sklepach stacjonarnych.

15. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bpak.pl/regulamin, a także w sklepach stacjonarnych Bodypak Chrzanów i Bodypak Jaworzno.

16. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu, z poszanowaniem praw nabytych przez Klientów.

17. Do regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.

18. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spory takie mogą być rozstrzygane również na drodze mediacji.