12% ZNIŻKI OD 100ZŁ  KOD: CARDIO12

Karta Podarunkowa BODYPAK

Karta podarunkowa

Regulamin

 1. OD DNIA 29.09.2022 wysyłka zakupionej Karty Podarunkowej tylko w formie elektronicznej.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  1. Wydawca – BODYPAK Sp. z o.o., Partyzantów 11D, 32-500 Chrzanów, KRS 0000667930
  2. Sklep Stacjonarny – położony na terytorium Polski, wchodzący w skład Sieci BODYPAK punkt sprzedaży Towarów, oznaczony symbolem akceptacji Kart Podarunkowych BODYPAK.
  3. Sklep Internetowy – sklep działający pod domeną https://www.bodypak.pl
  4. Karta Podarunkowa BODYPAK – karta oraz zawarta na niej wartość pieniężna - wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Sklepie Stacjonarnym lub Sklepie Internetowym.
  5. Nabywca – osoba, która w Sklepie Internetowym lub Sklepie Internetowym dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową BODYPAK
  6. Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej BODYPAK, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży lub Sklepie Internetowym.
  7. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepach Stacjonarnych i Sklepie Internetowym.
 3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej BODYPAK (wraz z zapisanej na niej wartością pieniężną), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Sklepach Stacjonarnych lub Sklepie Internetowym w okresie ważności Karty Podarunkowej BODYPAK.
 4. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej BODYPAK.
 5. Wartość Karty Podarunkowej BODYPAK wyrażona jest w PLN.
 6. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową BODYPAK, wartość finansowa zgromadzona na Karcie Podarunkowej BODYPAK pomniejszy zamówienie o wartość jaka widniej na karcie.
 7. Karta Podarunkowa BODYPAK nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 8. Karta Podarunkowa BODYPAK zachowuje ważność 12 miesięcy od dnia aktywacji. Okres ważności Karty Podarunkowej BODYPAK nie może zostać przedłużony.
 9. Karta Podarunkowa BODYPAK może być realizowana wyłącznie po aktywacji w systemie głównym.
 10. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej BODYPAK Nabywcy ma miejsce wyłącznie w Salonie Sprzedaży lub za pomocą sprzedaży wysyłkowej Sklepu Internetowego.
 11. Sklepy Stacjonarne i Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe BODYPAK, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.
 12. Realizacja Karty Podarunkowej BODYPAK przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej BODYPAK w sposób nieuprawniony.
 13. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej BODYPAK Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 14. Realizacja Kary Podarunkowej BODYPAK:
  1. Realizacja w Sklepach Stacjonarnych:
   Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej BODYPAK poprzez przedstawienie personelowi Sklepów Stacjonarnych Karty Podarunkowej BODYPAK. Personel wyśle nr podany na Karcie Podarunkowej BODYPAK do systemu celem dezaktywacji. Następnie, personel dokona przeceny nabytego Towaru o wartość jaka widnieje na karcie.
  2. Realizacja w Sklepie Internetowym:
   Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej BODYPAK poprzez wpisanie kodu widniejącego na Karcie Podarunkowej BODYPAK w podsumowaniu zamówienia. System Sklepu Internetowego dokona automatycznej przeceny nabytego Towaru o wartość jaka widnieje na karcie.
 15. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa BODYPAK:
  1. może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży lub Sklepie Internetowym.
  2. nie podlega wymianie na środki pieniężne;
  3. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.
 16. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej BODYPAK w wypadku:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej BODYPAK,
  2. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej BODYPAK, w szczególności:
   niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,
   uszkodzenia Karty Podarunkowej BODYPAK w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej BODYPAK.
 17. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej BODYPAK wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Sklepy Stacjonarne połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy.
 18. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej BODYPAK punkty zawarte na Karcie Podarunkowej BODYPAK pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 19. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej RBODYPAK będzie wyższa niż wartość zapisana na Karcie Podarunkowej BODYPAK, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą w przypadku Sklepów Stacjonarnych lub innym system pośredniczącym w dokonywaniu płatności w przypadku Sklepu Internetowego.
 20. W wypadku, gdy Cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej BODYPAK będzie niższa niż wartość widniejąca na Karcie Podarunkowej BODYPAK, Użytkownik traci wartość finansową w stosunku do wartości Karty Podarunkowej jakiej użył.
 21. Reklamacji podlega Karta Podarunkowa uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację.
 22. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi BODYPAK będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 23. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi BODYAPK mogą być składane w Sklepach Stacjonarnych w godzinach pracy tych Sklepów lub listownie na adres siedziby Wydawcy.
 24. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Sklepach Stacjonarnych lub Sklepie Internetowym przy użyciu Karty Podarunkowej BODYPAK użytkownik otrzyma od Wydawcy nową kartę o wartości odpowiadającej cenie Towarów przecenionych karta Podarunkową BODYPAK.
 25. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej BODYPAK oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 26. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Sklepów Stacjonarnych Karty Podarunkowej BODYPAK do realizacji oraz odbiór w Sklepie Stacjonarnym Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej BODYPAK potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej BODYPAK w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 27. Karta Podarunkowa BODYPAK nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
 28. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
 29. Wydanie Karty Podarunkowej BODYPAK Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej BODYPAK, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 30. Wraz z Kartą Podarunkową BODYPAK naliczane są obowiązujące w danym okresie rabaty, kody promocyjne i kody z punktów lojalnościowych.
 31. Podczas jednej transakcji w Sklepie Stacjonarnym lub Sklepie Internetowym dopuszcza się użycie tylko jednej Karty Podarunkowej BODYPAK.
 32. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej https://www.bodypak.pl/kartapodarunkowa.
 33. Możliwość wysyłki Karty Podarunkowej tylko w formie elektronicznej. 

KUP KARTĘ PODARUNKOWĄ JUŻ TERAZ!


Porównaj produkty
0
Usuń z porównania
Ukryj
Wyczyść